Privacy policy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego i strony internetowej http://naturescience.eu ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów serwisu.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej jest Nature Science sp. z o.o.​ z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 24, ​NIP: 7393909106, REGON 36926125200000, adres e-mail: biuro@naturescience.eu, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe zawarte w formularzu „Zamówienia” będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w serwisie sklepu internetowego http://naturescience.eu, przyjęcia i realizacji zamówienia online oraz w celu dostawy zamówionych produktów, w przypadku formularza kontaktowego w celu komunikacji Administratora, polegającym na dostarczaniu odpowiedzi na zapytania, w przypadku newslettera wysyłania informacji handlowych o ofercie i dostępnych produktach/usługach na wskazany adres e-mail oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej.

2.2. Dane osobowe pozyskane w celu komunikacji na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania danych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: nazwisko i imię, adres zamieszkania/pobytu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie nazwę firmy i dane firmy, adres dostawy.

2.4. Podanie danych zawartych na formularzu zamówienia, formularzu kontaktowym oraz w newsletterze jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy oraz do wykonania kontaktu zwrotnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie i realizacja zamówienia w serwisie sklepu internetowego http://naturescience.eu oraz brak możliwości odpowiedzi na zapytania.

2.5. Każdorazowo cel i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, w przypadku dostawy zebrane dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługi dostawcze.

2.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.: dostawcom usług IT – w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w serwisie sklepu internetowego http://naturescience.eu, przyjęcia i realizacji zamówień online, do biura rachunkowego – w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dostawcom zamówień.

2.9. Przekazywanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, odbywa się tylko wtedy, gdy jest to zgodne z celem, dla którego dane są zbierane przez Administratora.

2.10. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z korzystaniem z usługi newslettera.

2.11. Prawo przetwarzania danych osobowych obowiązujące w krajach poza UE, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzach na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy z Nature Science Sp. z o.o. i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej danych osobowych niezbędnych do komunikacji Nature Science Sp. z o.o. z klientem skutkuje brakiem możliwości tegoż kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytania.

3.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu „Newsletter – Zapisz mnie!” na stronie internetowej danych osobowych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowych.

3.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). W przypadku przetwarzania danych w celu komunikacji i podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

4.4. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej).

4.5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

4.6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług lub produktów Administratora.

4.7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

4.8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marty Baczewskiej, z którym można kontaktować się w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej klauzuli, przez e-mail: marta.baczewska@naturescience.eu.

4.9. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową).

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następujących celach:

5.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

5.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

5.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

5.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;

5.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

5.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6.NEWSLETTER

6.1. Przedmiotem usługi newsletter jest świadczenie przez Nature Science sp. z o.o. (Usługodawcy), polegające na przesyłaniu informacji handlowych/marketingowych pod podany adres poczty elektronicznej użytkownika.

6.2. Aby zamówić usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera – wpisanie adresu email na stronie internetowej, a następnie wysłanie wiadomości po kliknięciu przycisku „Zapisz mnie!”.

6.3. Warunkiem prawidłowego zamówienia usługi newsletter jest podanie imienia oraz adresu e-mail klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

6.4. Przed wysłaniem formularza zamówienia usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych/informacyjnych przez Usługodawcę.

6.5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, materiałów promocyjnych przy użyciu danych kontaktowych użytkownika.

6.6. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W każdym wysłanym przez Nature Science sp. z o.o. mailu zawarta jest możliwość rezygnacji z subskrypcji.

6.7. Wysłanie wiadomości email z zamówieniem usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności strony internetowej i za jej pośrednictwem.

6.8. Umowa o świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu użytkownika na listę newslettera.

6.9. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie usługi newsletter.

6.10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, między innymi poprzez wybranie takiej opcji w otrzymanym mailu, wysłanie oświadczenia klienta w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego http://naturescience.eu.

7.2. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

7.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.